[1]
முனைவர் ப.சுதா ம.ப. 2017. கலித்தொகையில் நகைமெய்ப்பாடுகள் - அறிமுக நோக்கு. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 3, 10 (Aug. 2017), 43–47.