[1]
த.மகேஸ்வரி த. 2017. மகாபாரதப் படைப்பின்வழி விதுரரின் குணநலன். இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 3, 10 (Aug. 2017), 26–29.