[1]
முனைவர் ப.திருஞான சம்பந்தம் ம.ப.ச. 2017. புதுக்கவிதை : இலக்கண வரையறை உருவாக்க முயற்சிகள். இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 3, 10 (Aug. 2017), 17–25.