[1]
இ.ஜெனிபாமேரி இ. 2017. அக இலக்கியங்களில் மிதவை மாந்தர்கள். இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 3, 10 (Aug. 2017), 11–16.