[1]
மு. கயல்விழி ம.க. 2020. கலை வளர்த்த தேவரடியார்கள்: Devaradiyar-the art developers. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 6, 24 (Nov. 2020), 39–53.