[1]
தெ. வ. 2021. புலம்பெயர் தமிழர் பண்பாடு தக்கவைப்பும் தாக்குரவும்: The cultural adaptation and Impact of Diaspora Tamil Community. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 7, 28 (Nov. 2021), 36–44.