[1]
முனைவர் ஆ. மணி ஆ.ம. 2020. திருமுருகாற்றுப்படைத் தனி வெண்பாக்களின் முதல் உரையாசிரியர் யார்? Who is the Commentator of special Songs of Thirumurukatrupadai?. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 6, 24 (Nov. 2020), 4–27.