[1]
தகடூர்த் தமிழ்க்கதிர் த. 2016. மசிவனின் கணினிவிடு தூது அதிஅந்தாதி (நூல் மதிப்புரை): Macivaṉiṉ kaṇiṉiviṭu tūtu ati’antāti (nūl matippurai). இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 2, 7 (Nov. 2016), 76–78.