[1]
வையாபுரிப்பிள்ளை ச. 2016. தொல்காப்பியர் காலம்: Tholkaappiyar period. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 1, 4 (Feb. 2016), 12–18.