[1]
2021. கர்ணன் படமதிப்பீடும் இனவரைவியல் பதிவுகளும்: Karna Image Assessment and Ethnographic Records. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies). 7, 27 (Aug. 2021), 72–90.