[1]
வியாசன் அ. and பவநேசன் வ. 2021. யாழ்ப்பாணத்து இந்து சமுதாய வளர்ச்சியில் பெண்புலவர்களினதும் சமய பிரசாரகர்களினதும் வகிபங்கு: The role of women and religious propagandists in the development of the Hindu community in Jaffna. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies). 7, 27 (Aug. 2021), 15–39.