வ.சுப.மாணிக்கனாரின் தொல்காப்பிய உரைநெறிகள்

Va.Cupa.Māṇikkaṉāriṉ tolkāppiya uraineṟikaḷ

[ Published On: February 10, 2017 ]

திருக்குறளுக்கு அடுத்தநிலையில் மிகுதியான உரைகளையும், பதிப்புக்களையும் கொண்ட நூல் தொல்காப்பியம். தமிழின் முதல்நூல் என வ.சுப.மாணிக்கனாரால் புகழ்ந்துரைக்கப்பட்ட தொல்காப்பியம், அவராலேயே உரை செய்யப்பட்ட பெருமைக்கும் உரியது. அவ்வுரைக்கண் இடம்பெற்றுள்ள உரைநெறிகளை மாதிரி அணுகுமுறையில் எடுத்துரைப்பது இம்முயற்சியின் நிலைக்களம் ஆகும். இவ்ஆய்வுரைக்குத் தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் – நூன்மரபும் மொழிமரபும் – மாணிக்கவுரை அடிப்படையாகும். உரைநெறி பற்றிய நூல்களும், கட்டுரைகளும் இம்முயற்சிக்குத் துணைகளாகக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

KEYWORDS

தொல்காப்பியம், எழுத்ததிகாரம், நூன்மரபு, மொழிமரபு, மாணிக்கவுரை
  • Volume: 2
  • Issue: 8

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline