வினாப் பெயர்கள்: இலக்கணிகளின் பார்வைகளும் பதிவுகளும்

Interrogative Nouns: Grammarian’s Perspectives and Observations

[ Published On: November 10, 2018 ]

வினாப் பெயர்களின் வருகை, அமைப்பு முறைகள் குறித்த இலக்கணிகளின் பார்வைகளையும் பதிவுகளையும் எடுத்துரைப்பதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

KEYWORDS

Tolkappiyam, Literary Corpus, வினாப் பெயர், இலக்கணி
  • Volume: 4
  • Issue: 15

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline