விசேட தேவையுடைய பிள்ளைகளும், விசேட வழிகாட்டல் ஆலோசனையும்

Vicēṭa tēvaiyuṭaiya piḷḷaikaḷum, vicēṭa vaḻikāṭṭal ālōcaṉaiyum

[ Published On: May 10, 2018 ]

பாடசாலைகளில் சில மாணவர்கள், சாதாரண மாணவர்களைவிட உடல், உள, மனவெழுச்சிப் பண்புகளிலும் நடத்தைகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வேறுபாடு உடையவர்களாகக் காணப்படுவர். இவர்களுக்கு விசேட வழிகாட்டல் ஆலோசனை தேவைப்படும். இவ்வேறுபாடுகள் பிறவியிலிருந்தோ அல்லது காலப்போக்கில் சில பருவங்களிலோ வெளிப்படலாம். நோய், விபத்து, சமூகம், சூழல் ஆகிய காரணிகளாலும் குறைபாடுகள் ஏற்படலாம். சில பிள்ளைகளில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குறைபாடுகளையும் அவதானிக்கலாம்.

KEYWORDS

நோய், விபத்து, சமூகம், சூழல், மனவெழுச்சி
  • Volume: 4
  • Issue: 13

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline