வள்ளலார் வகுத்த இனம்

Vaḷḷalār vakutta iṉam

[ Published On: May 10, 2018 ]

வாடிய பயிரைக் கண்டபோதெல்லாம் வாடியவர், எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க என்ற உயரிய எண்ணத்தை உலகிற்கு உணர்த்தி அதன்படி வாழ்ந்து காட்டியவர் வள்ளலார். வடலூரில் சன்மார்க்க சங்கத்தைத் தோற்றுவித்து, சாதி, மதம், மொழி, இனம் இவற்றையெல்லாம் தவிர்க்க வழிவகை செய்தவர். எவ்வுயிரையும் தம்முயிர் போல எண்ணிய வள்ளலார் தாம் இயற்றிய அருட்பாவிலும் அன்பர்களுக்குச் சொன்ன உபதேசங்களிலும் இனப் பேதமையைச் சுட்டுகிறார். அவ்வகையான இனம் எத்தன்மையது என்பதை ஆய்வதே இக்கட்டுரை.

KEYWORDS

சாதி, மதம், மொழி, இனம், அருட்பா
  • Volume: 4
  • Issue: 13

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline