வஜ்ஜாலக்கத்தில் வள்ளுவரின் ஆள்வினைச் சிந்தனை

வஜ்ஜாலக்கத்தில் வள்ளுவரின் ஆள்வினைச் சிந்தனை

[ Published On: February 10, 2018 ]

“வஜ்ஜாலக்கம் குறள்போல அறம், பொருள், இன்பம் எனும் முப்பால் பற்றிய கவிதைகள் அடங்கிய நூலாகும். திருக்குறளில் அறத்துப்பால், பொருட்பால், காமத்துப்பால் என்ற பகுப்பு உண்டு. வட மொழியில் பர்த்ருஹரி சுபாசிதத்திலும், நீதி சதகம், வைராக்ய சதகம், சிருங்கார சதகம் என்று அறம், வீடு, இன்பம் ஆகிய முப்பால் பகுப்புண்டு. வஜ்ஜாலக்கத்தில் அத்தகைய பகுப்புமுறை இல்லை எனினும் அறம், பொருள், இன்பம் ஆகிய முப்பால் (திரிவர்க்கம்) குறித்த கவிதைகளைத் தொகுத்துள்ளதாக நூலாசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ளார் (2005:14)”. எனவே வஜ்ஜாலக்கத்தில் இடம்பெறும் ஆள்வினை கருத்தியல் வள்ளுவரின் ஆள்வினையின் தாக்கத்தினால் எழுதப்பெற்றிருக்குமா? எனும் கருதுகோளை முன்வைத்து இவ்வாய்வு நகர்கிறது.

‘ஆள்வினை’ தனி மனிதனின் வலிமிகு பண்பை அடையாளம் காட்டும் சொல். இச்சொல்லுக்கு அப்படி என்ன பண்புகள் உள்ளன? இறைமாட்சி, கல்வி, கல்லாமை, கேள்வி, அறிவு, குற்றங்கடிதல், பெரியாரைத்துணைக்கோடல், சிற்றினஞ்சேராமை, தெரிந்து செயல்வகை, வலியறிதல், காலமறிதல், இடனறிதல், தெரிந்து தெளிதல், தெரிந்து வினையாடல், சுற்றந்தழால், பொச்சாவமை, செங்கோன்மை, கொடுங்கோன்மை, வெருவந்த செய்யாமை, கண்ணோட்டம், ஊக்கமுடைமை, மடியின்மை ஆகிய இருபத்தைந்தும் அப்பண்புகளாம். இவை ஒரு மனிதனிடத்து அமைய அவன் பிற மனிதனிடமிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டும். எனவே, மனிதன் ஒவ்வொரு படிநிலையிலும் தன்னைப் பிற மனிதர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டுவதற்கு முயற்சிக்கிறான். அவன் அப்பண்பைப்பெற மேற்கொள்ள வேண்டிய படிப்பினைகளைத் தமிழில் வள்ளுவரும் (திருக்குறள் – கி.மு.31), பிராகிருதத்தில் சயவல்லபனும் (வஜ்ஜாலக்கம் – கி.பி.10) தந்துள்ளனர். அவ்விருவரின் ‘ஆள்வினையுடைமை – ஆள்வினைமுறை’ சிந்தனைகளினூடாகத் தரும் படிப்பினைகள் இங்கு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கப்படுகின்றன.

KEYWORDS

ஆள்வினையுடைமை, ஆள்வினைமுறை, திருக்குறள், வஜ்ஜாலக்கம், சயவல்லபனும்
  • Volume: 3
  • Issue: 12

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline