வங்காளத் திரைப்பாடலின் செவ்வியல் தன்மை

Vaṅkāḷat tiraippāṭaliṉ cevviyal taṉmai

[ Published On: November 10, 2017 ]

இக்கட்டுரையானது வங்காளத் திரைப்பாடலொன்றின் உள்ளுறைந்திருக்கும் அகமன உணர்வுகளை பாடல் சொற்களின் ஊடாகவே விளக்குகிறது. மேலும் அதில் செவ்வியல் பண்புகள் எனும் இலக்கண வரையறைகள் தவிர்த்து, சங்க அக இலக்கியப் பாடல்களின் சில தன்மைகள் உள்ளதைச் சுட்டிக் காட்டுவதாகவும் அமைகிறது.

KEYWORDS

செவ்வியல் பண்புகள், உணர்வு, இலக்கண வரையறைகள், வங்காள, திரைப்பாடல்
  • Volume: 3
  • Issue: 11

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline