மானாவாரி மனிதர்கள்

Māṉāvāri maṉitarkaḷ

[ Published On: November 10, 2015 ]

நாவல் என்ற சொல்லுக்குப் புதுமை என்றும் நவீனம் என்றும் பொருள். ஆயின், வட்டார நாவல்கள் என்பதையும் ஒரு வகையாகக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. வட்டாரம் – ஒரு பெரும் நிலப்பரப்புக்குள் அடங்கிய சிறு பகுதியாகும். மனிதன் உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் வாழ்கின்றான். அவனுக்கும் பிறிதொரு இடத்தில் வாழுகின்ற மனிதனுக்கும் இடையே எவ்வளவோ வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. எனவே, வட்டாரத்தைப் பழந்தமிழ் மக்கள் ஐந்து நிலப் பாகுபாடுகளாகப் பிரித்து பார்த்தனா் எனலாம்.

KEYWORDS

வட்டாரம், நாவல், நவீனம், வட்டார நாவல்கள், ஐந்து நிலப் பாகுபாடு
  • Volume: 1
  • Issue: 3

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline