புழங்குகருவிகளைக் குழந்தைகட்கு அறிமுகப்படுத்தும் நோக்கில் குழ.கதிரேசன் கவிதைகள்

Puḻaṅkukaruvikaḷaik kuḻantaikaṭku aṟimukappaṭuttum nōkkil kuḻa.Katirēcaṉ kavitaikaḷ

[ Published On: August 10, 2017 ]

குழந்தைப் பருவத்தில், அறிவியல் அவர்களின் சின்னஞ்சிறு மூளைக்குள்ளும் புகுந்து எண்ணற்ற புதிய சிந்தனைகளை உருவாக்கி விடுகின்றது. அந்த மழழைச் செல்வங்களிடத்தே ஆர்வம் பெருகி வருவதைத் தொடர்ந்து, அறிவியல் செய்திகளை உள்ளடக்கிப் பல்வேறு குழந்தை இலக்கியங்கள் படைக்கப்படுகின்றன. அவ்வகையில், குழந்தைக் கவிஞர் குழ.கதிரேசன் அவர்களின் குழந்தை இலக்கியப் பாடல்களில் காணலாகும் அறிவியல் செய்திகளை இனங்காண்பதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

KEYWORDS

குழந்தைக் கவிஞர், குழ.கதிரேசன், அறிவியல், குழந்தை இலக்கியங்கள்
  • Volume: 3
  • Issue: 10

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline