நாலடியாரில் ‘முதியோர்’ பதிவுகள் உணர்த்தும் சிந்தனைகள்

Nālaṭiyāril ‘mutiyōr’ pativukaḷ uṇarttum cintaṉaikaḷ

[ Published On: May 10, 2018 ]

சமண முனிவர்களால் இயற்றப்பட்ட வேளாண் வேதம், நாலடி நானூறு என்று சிறப்பிக்கப்படும் நாலடியாரில் முதியோர் பற்றிய சிந்தனைகள் குறிப்பிடத்தகுந்தளவில் காணப்படுகின்றன.

KEYWORDS

சமண முனிவர், வேளாண் வேதம், நாலடி நானூறு, நாலடியார், முதியோர்
  • Volume: 4
  • Issue: 13

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline