தொல்காப்பியனார் காலம்

Tolkippianar period

[ Published On: May 10, 2016 ]

இப்பொழுது கிடைத்துள்ள தமிழ் நூல்களெல்லாவற்றிறிகும் மிகமிகத் தொன்மை வாய்ந்தது தொல்காப்பியமாகும். எட்டுத்தொகை  நூல்களெல்லான்றாகிய புறநானூற்றிற் காலத்தால் மிகப் பழைய பாடல்களும் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் சொற்பொருளமைதியினை ஆராயுங்கால் இயற்றமிழ் நூலாகிய தொல்காப்பியம் சங்கத் தொகை நூல்களெல்லாவற்றிறிகும் காலத்தால் முற்பட்டதென்பது நன்கு புலனாம்.

KEYWORDS

தமிழ் நூல், தொன்மை, தொல்காப்பியம், சங்கத் தொகை, புறநானூறு
  • Volume: 2
  • Issue: 5

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline