தமிழனின் தத்துவம் திருக்குறள் அறம் (பொருளும் விளக்கமும்) பரிமேலழகர் இங்கே திருத்தப்படுகிறார்

Unspecific: The philosophy of Tamil is the Thirukkural Charity (Meaning and explanation) Parimelazhakar is edited here

[ Published On: November 10, 2018 ]

Tamil version of Abstract for this Article is not included.

KEYWORDS

Thirukkural, Philosophy, தமிழனின் தத்துவம், திருக்குறள், பரிமேலழகர்
  • Volume: 4
  • Issue: 15

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline