சுந்தரத்தம்மையாரின் ‘பெண்மாட்சி’யில் வெளிப்படும் பெண்மொழி

Cuntarattam'maiyāriṉ ‘peṇmāṭci’yil veḷippaṭum peṇmoḻi

[ Published On: November 10, 2017 ]

தமிழ் இலக்கியக் களத்தில் காலூன்றிய பெரும்பாலான பெண்கவிஞர்கள் இலக்கியத்தின் வழியாகப் பெண்நிலை சார்ந்த கூறுகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.  அவ்வாறு வெளிப்பட்ட பெண்நிலை சார்ந்த கூறுகள் சமூகத்தில் எதிர் சிந்தனையையோ அல்லது மாற்றுச் சிந்தனையையோ ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றன.  அந்தந்தக் காலக்கட்டத்தில் சாத்தியப்பட்ட களத்தில் தன் குரலைப் பதிவு செய்யும் முயற்சிகள் பெண்கவிஞர்களிடம் இருந்துள்ளன.  அந்த வகையில் சுந்தரத்தம்மையார் குரலும் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும்.

தன் கவிதைகளைப் பாட அம்மையார் தேர்ந்தெடுத்தது பக்திக்களம் ஆகும்.  ஆனால் பிற பெண் கவிஞர்களைப் போல் பக்திநிலையில் நின்று பாடாது, புராணக் கதைகளை முன்னிறுத்தித் தன் கவிதைகளைப் படைத்துள்ளார்.  புராணக் கதைகளின் வழிநின்று பெண் நிலை சார்ந்த கூறுகளைப் பாடிய முதல் பெண் கவிஞர் சுந்தரத்தம்மையார் ஆவார்.  இவர் எழுதிய கவிதைகள் பலவாகும். ஆனால் அதில் “பெண் மாட்சி” எனும் தலைப்பில் எழுதிய நூல் மட்டுமே கிடைக்கிறது.  பிற நூல்கள் கிடைக்கவில்லை.  இவர் பற்றிய குறிப்புகள் எந்த இலக்கிய வரலாற்று நூலிலும் கிடைக்கப்பெறவில்லை.  பேராசிரியர் தாயம்மாள் அறவாணன் எழுதிய “பெண்ணின் பெருந்தக்கது இல்” எனும் நூலில் அம்மையாரின் நூலான பெண் மாட்சி முழுமையும் அது குறித்த சில தகவல்களும் வெளிவந்துள்ளன.

KEYWORDS

பெண்ணின், பெருந்தக்கது இல், பெண் மாட்சி, தாயம்மாள், அறவாணன்
  • Volume: 3
  • Issue: 11

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline