சங்கத் தமிழரின் நிமித்தம் சார்ந்த நம்பிக்கைகள்

Caṅkat tamiḻariṉ nimittam cārnta nampikkaikaḷ

[ Published On: August 10, 2018 ]

நம்பிக்கைகளும் பழக்கவழக்கங்களும் மக்களைச் சுற்றிப் படர்ந்திருப்பவை. நம்பிக்கை என்பது நம் நாட்டில் மட்டும் அல்லாமல் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் பன்னெடுங்காலமாக வேரூன்றிக் கிடக்கின்றது. அவ்வகையில், தமிழர்களின் பண்பாடு சார்ந்த நம்பிக்கைகளைச் சங்க இலக்கியங்கள் பதிவு செய்திருக்கின்றன.

KEYWORDS

நம்பிக்கை, பொருளின், விளைவு, இருள், மாலை
  • Volume: 4
  • Issue: 14

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline