சங்ககால மக்களின் வாழ்வியலில் மனிதம்

Humanism in the life of the sanga people

[ Published On: February 10, 2018 ]

மனிதம் மண்ணுலத்தில் இருப்பதால் இன்னும் உலகம் எழிலாகவும் வளமாகவும் இருக்கிறது. மனித செயல்பாடுகளில் ஒரு மனிதன் மற்றொரு மனிதன் மேல் காட்டும் அன்பு தான் மனிதம் எனலாம். ‘அன்பின் வழியது உயிர்நிலை’ என்று வள்ளுவர் மிகச் சரியாகக் கணிக்கிறார். சங்ககால இலக்கியமான பத்துப்பாட்டும் எட்டுத்தொகையும் வெளிப்படுத்தும் மனிதப்பண்புகளை இனங்கண்டு வெளிப்படுத்துகின்றது இக்கட்டுரை.

KEYWORDS

அன்பின், வழியது, உயிர்நிலை, பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை
  • Volume: 3
  • Issue: 12

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline