ஒப்பீட்டு நோக்கில் தமிழ் – தெலுங்கு இலக்கணங்களும் இன்றைய ஆய்வுப் போக்குகளும்

Tamil - Telugu grammars in comparison Today's research trends

[ Published On: August 10, 2018 ]

இலக்கணம் என்ற தமிழ்ச் சொல்லுக்குத் தெலுங்கில் வ்யாகரணமு, லக்ஷண க்ரந்தமு என்பர். இலக்கணத்தைக் கற்க வேண்டியதற்கான காரணத்தைக் கீழ்க்காணும் சமஸ்கிருத ஸ்லோகம்,

     yadyapi bahuvaa  dhiishee  tathaapi  paTha  putra  vyaakaraNam

      svajana:  s’vajanoo  maabhuut  sakalam  s’akalam  sakrt  s’krt 

என எடுத்துரைக்கின்றது. இதனுள் மொழியை நாம் உச்சரிக்கும்போது சிறிது பிழையானாலும் பொருள்மாற்றம் அமைந்துவிடும் எனப்பட்டுள்ளது. இலக்கணம் படிப்பதன் நோக்கத்தைப் பின்வரும் சொல்லுக்கான விளக்கம் விளக்கும்.

KEYWORDS

இலக்கணம், வ்யாகரணமு, லக்ஷண க்ரந்தமு, சமஸ்கிருத, ஸ்லோகம்
  • Volume: 4
  • Issue: 14

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline