ஐங்குறுநூற்று மருதத்திணைப் பாடல்களில் பரத்தமை ஒழுக்கம் மறுத்தல்

Ainkurunuru Maruthathinai Paadalkalil Parathamai Olukkam Maruthal

[ Published On: November 10, 2018 ]

Tamil version of Abstract for this Article is not included.

KEYWORDS

Tholkkappiyam, Kamakkilathi, காமக்கிழத்தி, பரத்தமை, ஊடல்
  • Volume: 4
  • Issue: 15

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline