இனவரைவியல் நோக்கில் குறுந்தொகை

Iṉavaraiviyal nōkkil kuṟuntokai

[ Published On: May 10, 2018 ]

பண்பாட்டு மானிடவியலின் முக்கியமான பிரிவாக இனவரைவியல் அமைந்துள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தில் வாழும் மக்களின் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரையிலான வாழ்வியற் கூறுகளை, அவர்களோடு குறிப்பிட்ட நாட்கள் அல்லது ஆண்டுகள் தங்கி வாழ்ந்து, கள ஆய்வு முறைகளின் மூலம் பெறப்படும் முதன்மையான தரவுகளைக் கொண்டு விளக்கமாக எழுதுவது இனவரைவியலாகும். இனவரைவியல் நோக்கில் ஓர் இலக்கியத்தை அணுகி, அவ்விலக்கியம் காட்டும் மாந்தர்தம் வாழ்வியல் கூறுகளை இனங்கண்டு விளக்குவதும் ஆய்வில் தேவையான ஒன்றாகும்.

KEYWORDS

இனவரைவியல், பண்பாட்டு மானிடவியல், ஆய்வு முறை, வாழ்வியல் கூறு, சமுதாயத்தில்
  • Volume: 4
  • Issue: 13

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline