ஆய்வாளர் அணுக வேண்டிய கருவி நூல்கள்

Āyvāḷar aṇuka vēṇṭiya karuvi nūlkaḷ

[ Published On: February 10, 2018 ]

காலந்தோறும் பல்வேறு அணுகுமுறைகளைப் பின்பற்றி இலக்கியங்களை ஆய்வு செய்யும் வேளையில், அடுத்த தலைமுறை ஆய்வாளர்க்கும் மாணாக்கர்க்கும் ஆய்வில் பின்பற்ற வேண்டிய நெறிமுறைகளை, காணவேண்டிய நுட்பங்களைக் குறித்து அறிவுறுத்திச் செல்ல வேண்டியதும் தேவையான ஒன்றாகின்றது. அவ்வகையில், பழந்தமிழிலக்கிய ஆய்வு மேற்கொள்ளும் ஆய்வாளர்கள் கவனத்திற் கொள்ள வேண்டிய சில குறிப்புகளை முன்வைப்பதாக இவ்வுரை அமைகின்றது.

KEYWORDS

அணுகுமுறை, ஆய்வு, ஆய்வாளர், நெறிமுறை, பழந்தமிழிலக்கிய ஆய்வு
  • Volume: 3
  • Issue: 12

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline