அட்டப் பிரபந்தத்தில் அணிநயம்

Aṭṭap pirapantattil aṇinayam

[ Published On: May 10, 2018 ]

மக்கள் தம் வாழ்வியலுக்குத் தேவையான விழுமியக் கருத்துக்களைச் செவ்விய சொற்களால் கூறுவது இலக்கியமாகும். இச்சொற்றொடரை இலக்கு + இயம் எனப் பிரித்து, சொல்லாலும் பொருளாலும் செம்மை பெற்றொளிரும் நூல் எனப் பொருள் கொள்ள வேண்டும். ‘இலக்கு’ என்பது நோக்கு, கொள்கை எனப் பொருள்படும். இயம் என்பது ‘தன்மை’ அல்லது ‘பண்பு’ எனப் பொருள்படும். அவ்வகையில், ஒரு கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுந்த மொழிப்படைப்பே அட்டப் பிரபந்தம்.

இவ்விலக்கியம் அழகுற அணிகளைப் பயில வைத்து ஆயிரம் எண்ணங்களை அடுக்கடுக்காய் அடுக்கிச் சென்று கருத்து உருவாக்கத்தில் திருவரங்கனின் பெருமைகளைக் கூறிச் செல்கிறது. இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ள அணிநயத்தினை எடுத்துக் கூறுவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

அணி என்பதற்கு அழகு என்பது பொருள். செய்யுளில் அமைந்து கிடக்கும் சொல்லழகு, பொருளழகு முதலியவற்றை வரையறுத்துக் கூறுவது அணி இலக்கணமாகும். தண்டியலங்காரம் அணிகளை முப்பத்தைந்து வகையாகக் கூறுகின்றது. அவற்றுள் உவமை, திரிபு, மடக்கு முதலிய அணிகள் அட்டப் பிரபந்தத்தில் இடம்பெற்றுள்ளமையை காணலாம்.

KEYWORDS

அணி, சொல்லழகு, பொருளழகு, உவமை, திரிபு, மடக்கு
  • Volume: 4
  • Issue: 13

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline