அக இலக்கியங்களில் மிதவை மாந்தர்கள்

Aka ilakkiyaṅkaḷil mitavai māntarkaḷ

[ Published On: August 10, 2017 ]

அக இலக்கியங்கள் அக்காலத் தமிழரின் அகவாழ்வியலை எடுத்தியம்பும் தன்மையன.  அக இலக்கியங்களில் மிதவை மாந்தர் என்போரின் பணி குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். இந்நிலையில், மிதவை மாந்தர்கள் ஆற்றிய பணிகளையும், தலைவன் தலைவியரிடையே கொண்ட உறவு நிலைகளையும் எடுத்துரைக்கும் விதமாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

KEYWORDS

அக இலக்கியங்கள், மிதவை மாந்தர், தலைவன், தலைவி, தமிழரின்
  • Volume: 3
  • Issue: 10

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline