அகநானூற்றில் குறிஞ்சி

Akanāṉūṟṟil kuṟiñci

[ Published On: February 10, 2019 ]

சங்க இலக்கிய அகநூல்களுள் “அகம்” என்னும் அடைமொழியைக் கொண்ட நூல் அகநானூறு. அகநானூற்றில் இடம்பெற்றுள்ள குறிஞ்சித்திணைப் பாடல்கள் எண்பது. அவற்றுள் தலைவன் கூற்றாக 13 பாடல்கள்,  தலைவி கூற்றாக 18 பாடல்கள்,  தோழி கூற்றாக 49 பாடல்கள் உள்ளன.  இப்பாடல்களுக்கும் குறிஞ்சி நிலம், குறிஞ்சிநில மக்கட்பெயர்கள், ஊர்கள், கருப்பொருட்கள் புலப்படுத்தும் வளமான வாழ்வியல் முதலியவற்றை இக்கட்டுரை விளக்க முனைகின்றது.

KEYWORDS

குறிஞ்சி நிலம், மக்கட்பெயர்கள், ஊர்கள், கருப்பொருட்கள்
  • Volume: 4
  • Issue: 16

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline