அகநானூற்றின் கட்டமைப்பு

Akanāṉūṟṟiṉ kaṭṭamaippu

[ Published On: May 10, 2018 ]

சங்கப் பாடல்கள் எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு என்னும் இருபெரும் பிரிவுகளுள் அடங்குகின்றன. எட்டுத்தொகையில் நெடுந்தொகை எனப் பெயர்பெற்ற அகநானூற்றின் அமைப்பு முறையினை விளக்க முற்படுகிறது இக்கட்டுரை.

KEYWORDS

சங்கப் பாடல், எட்டுத்தொகை, நெடுந்தொகை, அமைப்பு முறை
  • Volume: 4
  • Issue: 13

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline