அகநானூறு சுட்டும் மருதநிலச் சிறப்பு

Akanāṉūṟu cuṭṭum marutanilac ciṟappu

[ Published On: February 10, 2018 ]

சங்க இலக்கிய நூல்களுள் அகச் செய்திகளைக் கூறும் நூல்களில் ஒன்று அகநானூறு. மருதத்திணையின் உரிப்பொருளாக ஊடலைச் சுட்டுகின்றார் தொல்காப்பியர். மருதம், வயலும் வயல் சார்ந்த பகுதி என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. அவ்வகையில், அகநானூறு – மருதத்திணைப் பாடல்கள் சுட்டும் வயல்வெளிக் காட்சிகளை அடையாளப்படுத்துவது இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

KEYWORDS

தொல்காப்பியர், மருதம், வயல், அகநானூறு, மருதத்திணை
  • Volume: 3
  • Issue: 12

Written by

CITATION

No Citation Included

Buy Books Offline